«  الرجوع   طباعة  »

تعليق علي بعض الاعداد الغير موجوده في السبعينية. 1 صم 17: 12-31 و 51-58 و 18: 1-5Holy_bible_1الشبهةالأعداد الموجودة في 1صموئيل 17: 18 -31 و41 و51-58 و18: 1 -5 و9 و10 و11 و17 و18 غير موجودة في الترجمة اليونانية، هكذا يقول علماء المسيحية.

وفي تعليل هذا يقول الدكتور منيس عبد النور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس بعد أن أورد هذه الشبهة:

 وللرد نقول: هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير موجودة في الترجمة اليونانية موجودة في النسخة العبرية التي هي الأصل الذي أخذت منه باقي الترجمات، كما أنها موجودة في نسخة أوريجانوس المحقِّق السكندري، وفي جميع النسخ ماعدا الترجمة اليونانية. وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لها؟ قلناربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات، وهو: كيف يجهل شاولُ وأبنيرُ داودَ، مع أنه ورد في 1صموئيل 16:16-23 أن شاول طلبه ليضرب على العود أمامه، وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله، حتى جعله حامل سلاح له، فكان ملازماً له؟  فكيف يستفهم شاول عن داود كما في 17: 55 وفي الآيات التي بعدها ثم يجيبه أبنير: «لست أعلم ابن من هو».

فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات وتوهم أنه يحل الإشكال بهذا التصرف.

وهذا الكلام الذي يذكره الدكتور منيس عبد النور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كفيل بنسف قدسية الكتاب المقدس والذي يدافع عنه الدكتور منيس في كتابه " شبهات وهمية حول الكتاب المقدس" أليس بقوله : « فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات وتوهم أنه يحل الإشكال بهذا التصرف»ما يشين الكتاب المقدس الخالي من التحريف؟.الرد

ارجو الرجوع الي ملف الرد علي شبهة ضياع اعداد من الترجمه السبعينية للعهد القديم 1 صموئيل 18

http://holy-bible-1.com/articles/display/10248اولا اخطأ المشكك في انه قال ان الاعداد غير موجوده السبعينية فهي في الحقيقه موجوده في بعض مخطوطات السبعينية وبعضها الاخر لا تحتوي علي الاعداد

فكلامه بصيغه عامه خطأ

والدليل

من موقع

Net Bible

18tc Some mss of the LXX lack vv. 12-31.

وهي ايضا موجوده في المخطوطه الاسكندرية المنقوله عن نسخه من السبعينية

ثانيا ايضا اخطأ في ارقام الاعداد فهي ليست كما ذكر ولكن

1 صم 17: 12-31

1صم 17: 41

1صم 17: 50

1صم 17: 55-58

1صم 18: 1-5

1صم 18: 9-11 ( بعض السبعينية تحتوي علي العدد 9 وبعضها لا )

1صم 18: 17-19

1صم 18: 30

( او ملوك اول لان السبعينية فيها بدل من صموئيل اول وثاني وملوك اول وثاني فيها ملوك اول وثاني وثالث ورابع واسم صموئيل الاول في السبعينية هو ملوك اول )

بالطبع الاعداد موجوده في كل التراجم الحديثه ولذلك لن اطيل في عرض التراجم الحديثه ولكن اعود الي النسخ والمخطوطات القديمه

اولا الاعداد موجوده في كل الاصول العبري ومخطوطاته واولا مخطوط اليبو

الاعداد من 17: 7 – 27

من 17: 27-47

17: 47 الي 18: 12

من 18: 12 الي 19: 5

ثانيا مخطوطة لننجراد وهو موجود في مخطوطه رقم 4.14

وصورة احد صفحاتها

ومخطوطة القاهرة

وصورة احد صفحاتها

ومخطوطة برلين

وصورة احد صفحاتهااذا العبري لا يوجد فيه خلافايضا الترجمات القديمه الي اللاتيني

الفلجاتا للقديس جيروم

17

12

Now David was the son of that Ephrathite, of Bethlehem Juda, before mentioned, whose name was Isai, who had eight sons, and was an old man in the days of Saul, and of great age among men.

David autem erat filius viri ephrathei de quo supra dictum est de Bethleem Iuda cui erat nomen Isai qui habebat octo filios et erat vir in diebus Saul senex et grandevus inter viros

17

13

And his three eldest sons followed Saul to the battle: and the names of his three sons that went to the battle, were Eliab, the firstborn, and the second, Abinadab, and the third Samma:

abierunt autem tres filii eius maiores post Saul in proelium et nomina trium filiorum eius qui perrexerant ad bellum Heliab primogenitus et secundus Abinadab tertiusque Samma

17

14

But David was the youngest. So the three eldest having followed Saul,

David autem erat minimus tribus ergo maioribus secutis Saulem

17

15

David went, and returned from Saul, to feed his father's flock at Bethlehem.

abiit David et reversus est a Saul ut pasceret gregem patris sui in Bethleem

17

16

Now the Philistine came out morning and evening, and presented himself forty days.

procedebat vero Philistheus mane et vespere et stabat quadraginta diebus

17

17

And Isai said to David, his son: Take for thy brethren an ephi of frumenty, and these ten loaves, and run to the camp to thy brethren,

dixit autem Isai ad David filium suum accipe fratribus tuis oephi pulentae et decem panes istos et curre in castra ad fratres tuos

17

18

And carry these ten little cheeses to the tribune: and go see thy brethren, if they are well: and learn with whom they are placed.

et decem formellas casei has deferes ad tribunum et fratres tuos visitabis si recte agant et cum quibus ordinati sint disce

17

19

But Saul, and they, and all the children of Israel, were in the valley of Terebinth, fighting against the Philistines.

Saul autem et illi et omnes filii Israhel in valle Terebinthi pugnabant adversum Philisthim

17

20

David, therefore, arose in the morning, and gave the charge of the flock to the keeper: and went away loaded, as Isai had commanded him. And he came to the place of Magala, and to the army, which was going out to fight, and shouted for the battle.

surrexit itaque David mane et commendavit gregem custodi et onustus abiit sicut praeceperat ei Isai et venit ad locum Magala et ad exercitum qui egressus ad pugnam vociferatus erat in certamine

17

21

For Israel had put themselves in array, and the Philistines who stood against them were prepared.

direxerat enim aciem Israhel sed et Philisthim ex adverso fuerant praeparati

17

22

And David leaving the vessels which he had brought, under the care of the keeper of the baggage, ran to the place of the battle, and asked if all things went well with his brethren.

derelinquens ergo David vasa quae adtulerat sub manu custodis ad sarcinas cucurrit ad locum certaminis et interrogabat si omnia recte agerentur erga fratres suos

17

23

And as he talked with them, that baseborn man, whose name was Goliath, the Philistine, of Geth, shewed himself coming up from the camp of the Philistines: and he spoke according to the same words, and David heard them,

cumque adhuc ille loqueretur eis apparuit vir ille spurius ascendens Goliath nomine Philistheus de Geth ex castris Philisthinorum et loquente eo haec eadem verba audivit David

17

24

And all the Israelites, when they saw the man, fled from his face, fearing him exceedingly.

omnes autem Israhelitae cum vidissent virum fugerunt a facie eius timentes eum valde

17

25

And some one of Israel said: Have you seen this man that is come up, for he is come up to defy Israel. And the man that shall slay him, the king will enrich with great riches, and will give him his daughter, and will make his father's house free from tribute in Israel.

et dixit unus quispiam de Israhel num vidisti virum hunc qui ascendit ad exprobrandum enim Israheli ascendit virum ergo qui percusserit eum ditabit rex divitiis magnis et filiam suam dabit ei et domum patris eius faciet absque tributo in Israhel

17

26

And David spoke to the men that stood by him, saying: What shall be given to the man that shall kill this Philistine, and shall take away the reproach from Israel? for who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?

et ait David ad viros qui stabant secum dicens quid dabitur viro qui percusserit Philistheum hunc et tulerit obprobrium de Israhel quis est enim hic Philistheus incircumcisus qui exprobravit acies Dei viventis

17

27

And the people answered him the same words, saying: These things shall be given to the man that shall slay him.

referebat autem ei populus eundem sermonem dicens haec dabuntur viro qui percusserit eum

17

28

Now when Eliab his eldest brother heard this, when he was speaking with others, he was angry with David, and said: Why camest thou hither? and why didst thou leave those few sheep in the desert? I know thy pride, and the wickedness of thy heart: that thou art come down to see the battle.

quod cum audisset Heliab frater eius maior loquente eo cum aliis iratus est contra David et ait quare venisti et quare dereliquisti pauculas oves illas in deserto ego novi superbiam tuam et nequitiam cordis tui quia ut videres proelium descendisti

17

29

And David said: What have I done? is there not cause to speak?

et dixit David quid feci numquid non verbum est

17

30

And he turned a little aside from him to another: and said the same word. And the people answered him as before.

et declinavit paululum ab eo ad alium dixitque eundem sermonem et respondit ei populus verbum sicut et prius

17

31

And the words which David spoke were heard, and were rehearsed before Saul.

audita sunt autem verba quae locutus est David et adnuntiata in conspectu Saulواهميتها ان القديس جيروم في القرن الرابع ينقل عن مخطوطات عبريه اقدم بكثير وكان علي اطلاع بالسبعينية ايضاوالبشيتا ايضا

التي ايضا تنقل عن مخطوطات اخري للعبريوالترجوم وهو من القرن الثاني

ترجوم يوناثان

12 וְדָוִד בַר גְבַר אַפרִתַי הָדֵין מִבֵית לַחַם דְבֵית יְהוּדָה וּשמֵיה יִשַי וְלֵיה תְמָניָא בְנִין וְגֻברָא בְיֹומֵי שָאוּל סָב
13
וַאְזַלוּ תְלָתָה בְנֵי יִשַי רַברְבַיָא אְזַלוּ בָתַר שָאוּל לִקרָבָא
14
וְדָוִד הוּא זְעֵירָא וּתלָתָה בנוהי רַברְבַיָא אְזַלוּ בָתַר שָאוּל׃
15
וְדָוִד אָזֵיל וְתָאֵיב
16
וּקרֵיב פְלִשתָאָה מַקדֵים וּמַחשֵיך וְאִתעַתַד אַרבְעִין יֹומִין׃
17
וַאְמַר יִשַי לְדָוִד בְרֵיה סַב כְעַן לַאְחָך מְכִילְתָא דְקַליָא
18
וְיָת עְסַר גוּבנִין דְחַלבָא הָאִלֵין תֹובֵיל לְרַב אַלפָא וְיָת אַחָך תַסעָר
19
וְשָאוּל וְאִנוּן וְכָל אְנָש יִשרָאֵל בְמֵישַר בֻטמָא מְגִיחִין קְרָבָא עִם פְלִשתָאֵי׃
20
וְאַקדֵים דָוִיד בְצַפרָא וּשבַק יָת עָנָא עַל נָטְרָא
21
וְסַדַרוּ יִשרָאֵל וּפלִשתָאֵי סִדרָא לְקַדָמוּת סִדרָא׃
22
וּשבַק דָוִיד יָת מָנַיָא דַעְלֹוהִי
23
וְהוּא מְמַלֵיל עִמְהֹון וְהָא גֻברָא מִבֵינֵיהֹון סָלֵיק גָליָת פְלִשתָאָה שְמֵיה מִגַת מִסִדרֵי פְלִשתָאֵי
24
וְכָל אְנָש יִשרָאֵל בְמִחזֵיהֹון יָת גֻברָא וַאְפַכוּ
25
וַאְמַר אְנָש יִשרָאֵל הַחְזֵיתֹון גֻברָא דְסָלֵיק הָדֵין אְרֵי לְחַסָדָא יָת יִשרָאֵל סָלֵיק וִיהֵי גֻברָא דְיִקטְלִנֵיה יְעַתְרִנֵיהחורין רַברְבִין בְיִשרָאֵל׃
26
וַאְמַר דָוִיד לְגֻברַיָא דְקָיְמִין עִמֵיה לְמֵימַר מָא יִתעְבֵיד לְגֻברָא דְיִקטֹולעבדי קרבא עַמָא
27
וַאְמַר לֵיה עַמָא כְפִתגָמָא הָדֵין
28
וּשמַע אְלִיאָב אְחוּהִי רַבָא בְמַלָלוּתֵיה עִם גֻברַיָא וּתקֵיף רוּגזָא דַאְלִיאָב בְדָוִיד וַאְמַר לְמָא דְנָן נְחַתתָא וְעַל מַן רְטַשתָא זְעֵיר עָנָא הָאִנִין בְמַדבְרָא אְנָא יָדַענָא יָת בַקרָנוּתָך וְיָת בִישוּת לִבָך אְרֵי בְדִיל לְמִחזֵי עָבְדֵי קְרָבָא נְחַתתָא׃
29
וַאְמַר דָוִד מָא עְבַדִית כְעַן הְלָא פִתגָם הוּא אְמַרִית
30
וְאִסתְחַר מִלְוָתֵיה לָקְָבֵיל אָחְָרָן וַאְמַר כְפִתגָמָא הָדֵין וַאְתִיבוּהִי עַמָא פִתגָמָא כְפִתגָמָא קַדמָאָה׃
31
וְאִשתְמַעוּ פִתגָמַיָא דְמַלֵיל דָוִיד וְחַוִאוּ קְָדָם שָאוּל וּדַברוּהִי׃والان اقدم دليل هام جدا في هذا الموضوع وهو

مخطوطات قمران

النص موجود في قمران يؤكد اصالته

ففي الكهف الاول

1Q7

وجد اجزاء من سفر صموئيل منها الاعداد

18: 17-18

وجدت الاعداد كامله في الكهف الرابع

4Qsambوبهذا نتاكد بصورة قاطعه من اصالة الاعدادهذا بالضافة الي استشهاد الكثير من الاباء بهذه الاعداد

وفقط علي سبيل المثال استشهاد القديس اغناطيوس

1صم 18: 18

I do not ordain these things as an apostle: for “who am I, or what is my father’s house,”915915    1 Sam. xviii. 18; 2 Sam. vii. 18.

من انا وما هو عشيرة ابي ( 1 صم 18: 18 )والعلامه اوريجانوس ( الذي كتب الهكسبلا ويعرف السبعينية جيد جدا )

Chapter II.—On the Opposing Powers.In the first book of Kings, also, an evil spirit is said to strangle25292529    1 Sam. xviii. 10, Saul;

في كتاب ملوك الاول ( صموئيل الاول مكتوب ايضا روح ردئي اقتحم شاول )

وكررها ثانية في

Book IV.

Translated from the Latin of Rufinus.

Chapter I.—That the Scriptures are Divinely Inspired.

and, “An evil spirit from the Lord plagued Saul;”27412741    Cf. 1 Sam. xviii. 10.

وايضا

له تعليق هام علي هذا العدد وترجمته في

Translated from the Greek.

Chapter I.—On the Inspiration of Holy Scripture, and How the Same is to be Read and Understood, and What is the Reason of the Uncertainty in it; and of the Impossibility or Irrationality of Certain Things in it, Taken According to the Letter.

and, “An evil spirit from the Lord plagued Saul;”28672867    Cf. 1 Sam. xvi. 14; xviii. 10. and countless other passages like these—they have not ventured to disbelieve these as the Scriptures of God; but believing them to be the (words) of the Demiurge, whom the Jews worship, they thought that as the Demiurge was an imperfect and unbenevo357lent God,

فهو اولا يؤكد معرفت اباء الكنيسه باختلاف البسيط في الترجمات عن الاصل العبري وسببه هو بعض ايمان البعض الكامل ان هذا نص كلام اللهاما عن المخطوطات للسبعينية فذكرت ان بعضها لا يحتوي علي الاعداد وبعضها يوجد به الاعداد والتي تحتوي علي الاعداد

فالنص من 17: 12-31 هو

12  Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσσαί του Εφραϊμίτη από τη Βηθλεέμ της φυλής Ιούδα. Ο Ιεσσαί είχε οχτώ γιους και στις μέρες του Σαούλ ήταν πια πάρα πολύ γέρος.
13  Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσσαί είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο. Ονομάζονταν ο πρωτότοκος Ελιάβ, ο δεύτερος Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος.
15  Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε το Σαούλ αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλεέμ, για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του.
16  Σαράντα μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκρυ τους.
17  Μια μέρα ο Ιεσσαί είπε στο Δαβίδ, το γιο του: «Πάρε, για τους αδερφούς σου ένα εφά φρυγανισμένο στάρι κι αυτά τα δέκα καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο, στους αδερφούς σου.
18  Κι αυτά τα δέκα κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινέ τα στο χιλίαρχο. Μάθε πώς είναι οι αδερφοί σου, και πάρε απ’ αυτούς κάποιο σημάδι, για να βεβαιωθώ πως είναι καλά.
19  Βρίσκονται μαζί με το Σαούλ και μ’ όλο τον ισραηλιτικό στρατό στην Κοιλάδα των Τερεβίνθων πολεμώντας τους Φιλισταίους».
20  Ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σ’ έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσσαί. ΄Εφτασε στο περιχαράκωμα, την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή.
21  Οι Ισραηλίτες και οι Φιλισταίοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο, ο ένας απέναντι στον άλλον.
22  Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει, κι ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους.
23  Κι ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλισταίων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γαθ, ο Γολιάθ, κι άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ.
24  Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι
25  κι έλεγαν μεταξύ τους: «Βλέπετε αυτόν τον άντρα, που προχωράει κατά ΄δω; ΄Ερχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. ΄Οποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θ’ απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους.
26  Τότε ο Δαβίδ, ρώτησε τους άντρες γύρω του: «Τι θα κάνουν σ’ εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν το Φιλισταίο και θα ξεπλύνει την ντροπή απ’ τους Ισραηλίτες; Μα ποιος είναι λοιπόν, αυτός ο απερίτμητος, που ξευτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού;»
27  Οι στρατιώτες τού είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνε το Φιλισταίο.
28  Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε το Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Γιατί ήρθες εδώ; Σε ποιον τ’ άφησες τα λίγα εκείνα πρόβατα στην έρημο; Εγώ ξέρω την αλαζονεία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη».
29  «Τι κακό έκανα λοιπόν;» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι;»
30  ΄Αφησε τον αδερφό του και στράφηκε σ’ έναν άλλο. Συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα κι όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση.
31  Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν κι έφτασαν μέχρι το Σαούλ, ο οποίος έστειλε να του τον φωνάξουν.

ويطابق العبريوالان جزء هام وهو لماذا لا توجد الاعداد في بعض مخطوطات السبعينية ؟

كما شرحت باختصار سابقا في ملف هل كان داود يعمل حامل سلاح لشاول امر راعي غنم ولماذا لم يتعرف عليه شاول

وايضا كما شرح كل من

Wellhausen

McCarter

ان السبب هو تفسيري للاعداد فهي لان السبعينية ترجمه تفسيريه فهي تهتم بشرح القصه وقد تلجأ لان تضيف بعض الكلمات او الجمل التفسيرية لتشرح وايضا قد تلجا الي لغي اعداد قد تبدوا غير متناسقه مع السياق

ومن يستخدم السبعينية او حتي يستشهد بها يجب ان يفهم هذا المبدأ الترجمه التفسيريه هي تفسيريه وليست لفظيه ولا تصلح اصلا للاستشهاد كدليل علي التحريف لانها ترجمه فكتبها اليهود للامم ليست لغرض نشر الفكر اليهودي ولكن بناء علي طلب بطليموس

فهم يشرحون للامم وليس ينقلون النص الاصلي

ودليل كلامي ان السبعينية اضافت اجزاء ايضا في اصحاحي 17 و 18 يوجد 17 اضافه تتراوح بين كلمة الي جمله طويله وكلها اضافات تفسيرية

17: 1 و جمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا و نزلوا بين سوكوه و عزيقة في افس دميم

17: 2 و اجتمع شاول و رجال اسرائيل و نزلوا في وادي البطم و اصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين

17: 3 و كان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا و اسرائيل وقوفا على جبل من هناك و الوادي بينهم

17: 4 فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ست اذرع و شبر

17: 5 و على راسه خوذة من نحاس و كان لابسا درعا حرشفيا و وزن الدرع خمسة الاف شاقل نحاس

17: 6 و جرموقا نحاس على رجليه و مزراق نحاس بين كتفيه

17: 7 و قناة رمحه كنول النساجين و سنان رمحه ست مئة شاقل حديد و حامل الترس كان يمشي قدامه

17: 8 فوقف و نادى صفوف اسرائيل و قال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب اما انا الفلسطيني و انتم عبيد لشاول اختاروا لانفسكم رجلا و لينزل الي

17: 9 فان قدر ان يحاربني و يقتلني نصير لكم عبيدا و ان قدرت انا عليه و قتلته تصيرون انتم لنا عبيدا و تخدموننا

17: 10 و قال الفلسطيني انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم اعطوني رجلا فنتحارب معا

17: 11 و لما سمع شاول و جميع اسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا و خافوا جدا

17: 12 و داود هو ابن ذلك الرجل الافراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى و له ثمانية بنين و كان الرجل في ايام شاول قد شاخ و كبر بين الناس

17: 13 و ذهب بنو يسى الثلاثة الكبار و تبعوا شاول الى الحرب و اسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا الى الحرب الياب البكر و ابيناداب ثانيه و شمة ثالثهما

17: 14 و داود هو الصغير و الثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول

17: 15 و اما داود فكان يذهب و يرجع من عند شاول ليرعى غنم ابيه في بيت لحم

17: 16 و كان الفلسطيني يتقدم و يقف صباحا و مساء اربعين يوما

17: 17 فقال يسى لداود ابنه خذ لاخوتك ايفة من هذا الفريك و هذه العشر الخبزات و اركض الى المحلة الى اخوتك

17: 18 و هذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف و افتقد سلامة اخوتك و خذ منهم عربونا

17: 19 و كان شاول و هم و جميع رجال اسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين

17: 20 فبكر داود صباحا و ترك الغنم مع حارس و حمل و ذهب كما امره يسى و اتى الى المتراس و الجيش خارج الى الاصطفاف و هتفوا للحرب

17: 21 و اصطف اسرائيل و الفلسطينيون صفا مقابل صف

17: 22 فترك داود الامتعة التي معه بيد حافظ الامتعة و ركض الى الصف و اتى و سال عن سلامة اخوته

17: 23 و فيما هو يكلمهم اذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين و تكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود

17: 24 و جميع رجال اسرائيل لما راوا الرجل هربوا منه و خافوا جدا

17: 25 فقال رجال اسرائيل ارايتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل هو صاعد فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا و يعطيه بنته و يجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل

17: 26 فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني و يزيل العار عن اسرائيل لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي

17: 27 فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله

17: 28 و سمع اخوه الاكبر الياب كلامه مع الرجال فحمي غضب الياب على داود و قال لماذا نزلت و على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية انا علمت كبرياءك و شر قلبك لانك انما نزلت لكي ترى الحرب

17: 29 فقال داود ماذا عملت الان اما هو كلام

17: 30 و تحول من عنده نحو اخر و تكلم بمثل هذا الكلام فرد له الشعب جوابا كالجواب الاول

17: 31 و سمع الكلام الذي تكلم به داود و اخبروا به امام شاول فاستحضره

17: 32 فقال داود لشاول لا يسقط قلب احد بسببه عبدك يذهب و يحارب هذا الفلسطيني

17: 33 فقال شاول لداود لا تستطيع ان تذهب لهذا الفلسطيني لتحاربه لانك غلام و هو رجل حرب منذ صباه

17: 34 فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لابيه غنما فجاء اسد مع دب و اخذ شاة من القطيع

17: 35 فخرجت وراءه و قتلته و انقذتها من فيه و لما قام علي امسكته من ذقنه و ضربته فقتلته

17: 36 قتل عبدك الاسد و الدب جميعا و هذا الفلسطيني الاغلف يكون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي

17: 37 و قال داود الرب الذي انقذني من يد الاسد و من يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني فقال شاول لداود اذهب و ليكن الرب معك

17: 38 و البس شاول داود ثيابه و جعل خوذة من نحاس على راسه و البسه درعا

17: 39 فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه و عزم ان يمشي لانه لم يكن قد جرب فقال داود لشاول لا اقدر ان امشي بهذه لاني لم اجربها و نزعها داود عنه

17: 40 و اخذ عصاه بيده و انتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي و جعلها في كنف الرعاة الذي له اي في الجراب و مقلاعه بيده و تقدم نحو الفلسطيني

17: 41 و ذهب الفلسطيني ذاهبا و اقترب الى داود و الرجل حامل الترس امامه

17: 42 و لما نظر الفلسطيني و راى داود استحقره لانه كان غلاما و اشقر جميل المنظر

17: 43 فقال الفلسطيني لداود العلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصي و لعن الفلسطيني داود بالهته

17: 44 و قال الفلسطيني لداود تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء و وحوش البرية

17: 45 فقال داود للفلسطيني انت تاتي الي بسيف و برمح و بترس و انا اتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم

17: 46 هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك و اقطع راسك و اعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء و حيوانات الارض فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل

17: 47 و تعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف و لا برمح يخلص الرب لان الحرب للرب و هو يدفعكم ليدنا

17: 48 و كان لما قام الفلسطيني و ذهب و تقدم للقاء داود ان داود اسرع و ركض نحو الصف للقاء الفلسطيني

17: 49 و مد داود يده الى الكنف و اخذ منه حجرا و رماه بالمقلاع و ضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في جبهته و سقط على وجهه الى الارض

17: 50 فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع و الحجر و ضرب الفلسطيني و قتله و لم يكن سيف بيد داود

17: 51 فركض داود و وقف على الفلسطيني و اخذ سيفه و اخترطه من غمده و قتله و قطع به راسه فلما راى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا

17: 52 فقام رجال اسرائيل و يهوذا و هتفوا و لحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي و حتى ابواب عقرون فسقطت قتلى الفلسطينيين في طريق شعرايم الى جت و الى عقرون

17: 53 ثم رجع بنو اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين و نهبوا محلتهم

17: 54 و اخذ داود راس الفلسطيني و اتى به الى اورشليم و وضع ادواته في خيمته

17: 55 و لما راى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لابنير رئيس الجيش ابن من هذا الغلام يا ابنير فقال ابنير و حياتك ايها الملك لست اعلم

17: 56 فقال الملك اسال ابن من هذا الغلام

17: 57 و لما رجع داود من قتل الفلسطيني اخذه ابنير و احضره امام شاول و راس الفلسطيني بيده

17: 58 فقال له شاول ابن من انت يا غلام فقال داود ابن عبدك يسى البيتلحميالإصحاح الثامن عشر

18: 1 و كان لما فرغ من الكلام مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود و احبه يوناثان كنفسه

18: 2 فاخذه شاول في ذلك اليوم و لم يدعه يرجع الى بيت ابيه

18: 3 و قطع يوناثان و داود عهدا لانه احبه كنفسه

18: 4 و خلع يوناثان الجبة التي عليه و اعطاها لداود مع ثيابه و سيفه و قوسه و منطقته

18: 5 و كان داود يخرج الى حيثما ارسله شاول كان يفلح فجعله شاول على رجال الحرب و حسن في اعين جميع الشعب و في اعين عبيد شاول ايضا

18: 6 و كان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني ان النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء و الرقص للقاء شاول الملك بدفوف و بفرح و بمثلثات

18: 7 فاجابت النساء اللاعبات و قلن ضرب شاول الوفه و داود ربواته

18: 8 فاحتمى شاول جدا و ساء هذا الكلام في عينيه و قال اعطين داود ربوات و اما انا فاعطينني الالوف و بعد فقط تبقى له المملكة

18: 9 فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا

18: 10 و كان في الغد ان الروح الردي من قبل الله اقتحم شاول و جن في وسط البيت و كان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم و كان الرمح بيد شاول

18: 11 فاشرع شاول الرمح و قال اضرب داود حتى الى الحائط فتحول داود من امامه مرتين

18: 12 و كان شاول يخاف داود لان الرب كان معه و قد فارق شاول

18: 13 فابعده شاول عنه و جعله له رئيس الف فكان يخرج و يدخل امام الشعب

18: 14 و كان داود مفلحا في جميع طرقه و الرب معه

18: 15 فلما راى شاول انه مفلح جدا فزع منه

18: 16 و كان جميع اسرائيل و يهوذا يحبون داود لانه كان يخرج و يدخل امامهم

18: 17 و قال شاول لداود هوذا ابنتي الكبيرة ميرب اعطيك اياها امراة انما كن لي ذا باس و حارب حروب الرب فان شاول قال لا تكن يدي عليه بل لتكن عليه يد الفلسطينيين

18: 18 فقال داود لشاول من انا و ما هي حياتي و عشيرة ابي في اسرائيل حتى اكون صهر الملك

18: 19 و كان في وقت اعطاء ميرب ابنة شاول لداود انها اعطيت لعدريئيل المحولي امراة

18: 20 و ميكال ابنة شاول احبت داود فاخبروا شاول فحسن الامر في عينيه

18: 21 و قال شاول اعطيه اياها فتكون له شركا و تكون يد الفلسطينيين عليه و قال شاول لداود ثانية تصاهرني اليوم

18: 22 و امر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين هوذا قد سر بك الملك و جميع عبيده قد احبوك فالان صاهر الملك

18: 23 فتكلم عبيد شاول في اذني داود بهذا الكلام فقال داود هل مستخف في اعينكم مصاهرة الملك و انا رجل مسكين و حقير

18: 24 فاخبر شاول عبيده قائلين بمثل هذا الكلام تكلم داود

18: 25 فقال شاول هكذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك و كان شاول يتفكر ان يوقع داود بيد الفلسطينيين

18: 26 فاخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود ان يصاهر الملك و لم تكمل الايام

18: 27 حتى قام داود و ذهب هو و رجاله و قتل من الفلسطينيين مئتي رجل و اتى داود بغلفهم فاكملوها للملك لمصاهرة الملك فاعطاه شاول ميكال ابنته امراة

18: 28 فراى شاول و علم ان الرب مع داود و ميكال ابنة شاول كانت تحبه

18: 29 و عاد شاول يخاف داود بعد و صار شاول عدوا لداود كل الايام

18: 30 و خرج اقطاب الفلسطينيين و من حين خروجهم كان داود يفلح اكثر من جميع عبيد شاول فتوقر اسمه جدا

وامثلة الاضافه التي في السبعينيةفلغي اعداد واضح انه لمنع التعارض مثل 17: 55 – 58 مع 16: 17-23

ولغي 18: 17-19 ليلغي صعوبة الفهم مع 20-26

ولغي 18: 1-5 لكي لا يخطئ اليونانيين فهم الاعداد

ولغي 18: 10-11 لانه ستاتي ايضا في 19: 9-10

وبالطبع الاعداد من 17: 12-31 بسبب انها تخبر بقصه يراها البعض لا تسير في سياق الاعداد وهو ان داود ارسل من ابوه ليحضر طعام الي اخوته وسماعه لجليات وسؤاله عن المكافئة وطلب ان يبارزه

اما الرد علي من ادعي ان المترجم للسبعينية ترجم من نص مختلف تماما فهذا خطا لان

1 لو كانت تنقل من نص مختصر لما كانت اضافة شروح

2 الاعداد تنقل نفس الالفاظ ولكن لغت الاعداد التي قد تحير القارئ في فهمها

علي سبيل المثال للالفاظ

فهو ملتزم بتعبيرات المهمة في الاصحاح يؤكد انه ليس منقول من نسخه مختلفة

وليس تعبيرات بل جمل ايضا

وبناء عليه فان الدكتور ايمانيول توف يشرح في كتاب

collected essays on the Septuagint

 ان الاختلاف والحزف هو فقط اسلوب مترجم

ولا يوجد سبب لاضافه هذه الاعداد اما عن الحذف فالسبب واضح وهو تنسيق سياق الاعداد مما يؤكد ان النص العبري صحيح والسبعينية التفسيريه نظمت فقط للشرحاما عن تعليق المشكك علي كلام الدكتور القس منيس عبد النور

أليس بقوله : « فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات وتوهم أنه يحل الإشكال بهذا التصرف»ما يشين الكتاب المقدس الخالي من التحريف

فما هو المشين ؟ هل لان مترجم اسلوبه تفسيري متحرر قرر ان يشرح يعتبر شيئ مشين ؟

فماذا نقول علي ترجمات قرانك التي غيروا كل الالفاظ المشينه بالفعل مثل مريم التي احصنت ***** اذا عاتب مترجمين قرانك اولا قبل ان تتكلم في الترجمات لانك واضح لا تفهم في انواعها

ولكن لم يجرؤا احد علي مساس الاصل العبريواخيرا المعني الروحيمن تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال الاباءداود يفتقد إخوته:قدم لنا قيصريوس أسقف Arles تفسيرًا رمزيًا لقصة داود وجليات عن القديس أغسطينوس، جاء فيه:

[عندما أرسل (يسى) ابنه داود لينظر إخوته، يبدو أنه كان رمزًا لله الآب. أرسل يسى داود يبحث عن إخوته، وأرسل الله ابنه الوحيد الذي قيل عنه: "أخبر باسمك إخوتي" (مز 22 (21): 23). بالحقيقة جاء المسيح يبحث عن إخوته، إذ قال: "لم أُرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة" (مت 15: 24).

"فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريك وهذه العشر الخبزات واركض إلى المحلة إلى اخوتك" [17]. الإيفة يا إخوة هي ثلاث كيلات؛ في هذه الكيلات الثلاث نفهم سر الثالوث. لقد عرف إبراهيم هذا السر جيدًا عندما تأهل لإدراك سر الثالوث في الثلاثة أشخاص تحت شجرة البطمة بممرا فأمر أن يُعجن ثلاث كيلات دقيق (تك 18: 6). إنها ثلاث كيلات، لذلك أعطى يسى ذات الكمية لابنه. وفي العشر قطع من الجبن ندرك الوصايا العشر للعهد القديم. هكذا جاء داود ومعه الثلاث كيلات والعشر قطع من الجبن ليفتقد إخوته الذين كانوا في المعركة، إذ كان المسيح قادمًا بوصايا الناموس العشر وسر الثالوث ليحرر الجنس البشري من الشيطان[135]].3. داود يقتل جليات:جاء داود يفتقد إخوته من أبيه وأمه بالفريك والخبز والجبن، لكنه إذ رأى إخوته - شعب الله - في مأزق يعيرهم رجل أغلف بدأ يتساءل: "ماذا يُفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟! لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحيّ؟!" [26]. وإذ سمع أخوه الأكبر اليآب حمى غضبه عليه قائلاً له: "لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب" [28]. وجاءت إجابة داود بسيطة ومملوءة حكمة: "ماذا عملتُ الآن؟ أما هو الكلام؟!". لم يدخل معه في جدال، لأنه رجل إيمان لا يحب كثرة الجدال بل العمل. إنه وقت للعمل!

يقول القديس أغسطينوس: [الآن، إذ جاء داود انتهره أحد إخوته قائلاً: "لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة؟" [28]. وبخ هذا الأخ حاسدًا داود رمز ربنا، متمثلاً بالشعب اليهودي الذي افترى على المسيح الرب. مع أنه جاء لخلاص الجنس البشري، إذ أهانوه باتهامات كثيرة: "لماذا تركت الغنم ونزلت إلى المعركة؟". ألا تحسب هذا ما نطق به الشيطان بشفتيه، حاسدًا خلاص البشر؟ أليس كمن يقول للمسيح: "لماذا تركت التسعة وتسعين خروفًا وأتيت تطلب الخروف الواحد المفقود لترده إلى حظيرة الغنم بعدما حررته بعصا الصليب من يد جليات الروحي، أي من قوة الشيطان؟ لماذا تركت هذه الغنيمات القليلة؟ لقد نطق بالصدق لكن بروح شرير متعجرف. لقد أراد يسوع أن يترك التسعة والتسعين خروفًا لكي ينشد الواحد ويرده إلى حظيرته، أي إلى صحبة الملائكة.والمجد لله دائما