«  الرجوع   طباعة  »

هل الوصايا العشر في السامرية احدي عشر ؟ خروج 20

 

Holy_bible_1

 

الشبهة 

 

الوصايا العشر:

- فى العبرية واليونانية: عشر وصايا.
- فى السامرية: احدى عشر.

 

الرد

 

الحقيقة ما يقوله المشكك غير صحيح بالمره فلا يوجد اي وصية اضافية تاخذ رقم 11 في السامرية فعدد الوصايا هم عشرة في كل النسخ

وتاكيد علي اصالتها اضع بعض الدلة بسرعة 

التراجم الانجليزي حديثة وقديمة 

Exodus 20:18

 

(ACV)  And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled, and stood afar off. 

 

(AESV Torah)  All the people witnessed the thundering, the lightning, the sound of the shofar, and the mountain smoking. When the people saw it, they trembled, and stayed at a distance. 

 

(AKJ)  And all the people saw the thunder, and the lightning, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.

 

(ASV)  And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they trembled, and stood afar off. 

 

(BBE)  And all the people were watching the thunderings and the flames and the sound of the horn and the mountain smoking; and when they saw it, they kept far off, shaking with fear. 

 

(VW)  And all the people saw the thunders, the lightning flashes, the sound of the shofar, and the smoking mountain; and when the people saw it, they trembled and stood at a distance. 

 

(Bishops)  And all the people saw the thunder and lightning, and the noyse of the trumpet, and the mountayne smoking: And when the people sawe it, they remoued, and stoode a farre of: 

 

(CEV)  The people trembled with fear when they heard the thunder and the trumpet and saw the lightning and the smoke coming from the mountain. They stood a long way off 

 

(CLV) All the people were discerning the voices and the torches and the sound of the trumpet and the mountain asmoke. And the people saw and roved about and stood afar.

 

(Darby)  And all the people saw the thunderings, and the flames, and the sound of the trumpet, and the mountain smoking; and when the people saw it , they trembled, and stood afar off, 

 

(DRB)  And all the people saw the voices and the flames, and the sound of the trumpet, and the mount smoking; and being terrified and struck with fear, they stood afar off, 

 

(ESV)  Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking,  the people were afraid[4] and trembled,  and they stood far off

 

(ERV)  During all this time, the people in the valley heard the thundering and saw the lightning on the mountain. They saw smoke rising from the mountain and heard the sound of the trumpet. They were afraid and shook with fear. They stood away from the mountain and watched. 

 

(FDB)  Et tout le peuple aperçut les tonnerres, et les flammes, et le son de la trompette, et la montagne fumante; et le peuple vit cela, et ils tremblèrent et se tinrent loin, et dirent à Moïse: 

 

(FLS)  Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. 

 

(GEB)  Und das ganze Volk gewahrte die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg. Und als das Volk es gewahrte, zitterten sie und standen von ferne; 

 

(Geneva)  And all the people sawe the thunders, and the lightnings, & the sound of the trumpet, and the mountaine smoking & when the people saw it they fled and stoode afare off, 

 

(GLB)  Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Da sie aber solches sahen, flohen sie und traten von ferne 

 

(GNB)  When the people heard the thunder and the trumpet blast and saw the lightning and the smoking mountain, they trembled with fear and stood a long way off. 

 

(GSB)  Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk solches sah, zitterte es und stand von ferne 

 

(GW)  All the people heard the thunder and saw the lightning. They heard the blast of the ram's horn and saw the mountain covered with smoke. So they shook with fear and stood at a distance. 

 

(HCSB-r)  All the people witnessed the thunder and lightning, the sound of the trumpet, and the mountain [surrounded by] smoke. When the people saw [it] they trembled and stood at a distance. 

 

(HNV)  All the people perceived the thunderings, the lightnings, the sound of the shofar, and the mountain smoking. When the people saw it, they trembled, and stayed at a distance. 

 

(csb)  All the people witnessed the thunder and lightning, the sound of the trumpet, and the mountain [surrounded by] smoke. When the people saw [it] they trembled and stood at a distance.  

 

(IAV) And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the shofar, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.

 

(ISRAV)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the shofar, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(JST)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking; and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(JOSMTH)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking; and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(KJ2000)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they moved, and stood far off.

 

(KJV+TVM)  And all the peopleH5971 sawH7200 [H8802] the thunderingsH6963, and the lightningsH3940, and the noiseH6963 of the trumpetH7782, and the mountainH2022 smokingH6226: and when the peopleH5971 sawH7200 [H8799] it , they removedH5128 [H8799], and stoodH5975 [H8799] afar offH7350.

 

(KJV)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(KJV+)  And allH3605 the peopleH5971 sawH7200 (H853) the thunderings,H6963 and the lightnings,H3940 and the noiseH6963 of the trumpet,H7782 and the mountainH2022 smoking:H6226 and when the peopleH5971 sawH7200 it, they removed,H5128 and stoodH5975 afar off.H4480 H7350 

 

(KJV-1611)  And all the people saw the thundrings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountaine smoking: and when the people saw it, they remooued, and stood a farre off. 

 

(KJV21)  And all the people saw the thunderings and the lightnings, and the noise of the trumpet and the mountain smoking; and when the people saw it, they removed and stood afar off. 

 

(KJVA)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(LBP)  And all the people observed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking; and when the people saw all of this, they were afraid and they stood afar off. 

 

(LITV)  And all the people saw the thunders, and the lightnings, and the sound of the ram's horn, and the smoking mountain. And the people looked, and they trembled, and they stood from a distance. 

 

(MKJV)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw, they trembled, and stood afar off. 

 

(NCV)  When the people heard the thunder and the trumpet, and when they saw the lightning and the smoke rising from the mountain, they shook with fear and stood far away from the mountain. 

 

(NET.)  And all the people were seeing the thunderings and the lightning, and heard the sound of the horn, and the mountain smoking — and when the people saw it they trembled with fear and kept their distance. 

 

(NET)  And all the people were seeing41 the thunderings and the lightning, and heard42 the sound of the horn, and the mountain smoking — and when43 the people saw it they trembled with fear44 and kept their distance.45 

 

(NAB-A)  When the people witnessed the thunder and lightning, the trumpet blast and the mountain smoking, they all feared and trembled. So they took up a position much farther away 

 

(NIVUK)  When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance 

 

(NLV)  All the people heard and saw the thunder and lightning, the sound of the horn, and the mountain smoking. And when the people saw it, they shook with fear and stood far away. 

 

(nrs) When all the people witnessed the thunder and lightning, the sound of the trumpet, and the mountain smoking, they were afraid [46] and trembled and stood at a distance,

 

(nsn+) All3605 the people perceived7200 the thunder6963 and the lightning3940 flashes3940 and the sound6963 of the trumpet7782 and the mountain2022 smoking6226 ; and when the people saw7200 it, they trembled5128 and stood5975 at a distance7350 .

 

(NWT)  Now all the people were seeing the thunders and the lightning flashes and the sound of the horn and the mountain smoking.  When the people got to see it,  then they quivered and stood at a distance. 

 

(RNKJV)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(RV)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they trembled, and stood afar off. 

 

(TMB)  And all the people saw the thunderings and the lightnings, and the noise of the trumpet and the mountain smoking; and when the people saw it, they removed and stood afar off. 

 

(TRC) And all the people saw the thunder and the lightning and the noise of the horn, and how the mountain smoked.

 

(Tyndale) And all the people sawe the thunder ad the lyghteninge and the noyse of the horne, ad howe the mountayne smoked. And whe the people sawe it, they remoued ad stode a ferre of

 

(UPDV)  And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they trembled, and stood far off. 

 

(Webster)  And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off. 

 

(Wycliffe) Forsothe al the puple herde voices, and siy laumpis, and the sowne of a clarioun, and the hil smokynge; and thei weren afeerd, and schakun with inward drede, and stoden afer,

 

(YLT)  And all the people are seeing the voices, and the flames, and the sound of the trumpet, and the mount smoking; and the people see, and move, and stand afar off, 

 

والتراجم القديمة 

السبعينية من القرن الثالث قبل الميلاد

 

(ABP+)  AllG3956 theG3588 peopleG2992 perceivedG3708 theG3588 voice,G5456 andG2532 theG3588 lamps,G2985 andG2532 theG3588 soundG5456 of theG3588 trumpet,G4536 andG2532 theG3588 mountainG3735 smoking.G2585.2 And fearing,G5399 G1161 allG3956 theG3588 peopleG2992 stoodG2476 afar off.G3113 

 

(ABP-G+)  παςG3956 οG3588 λαοςG2992 εωραG3708 τηνG3588 φωνηνG5456 καιG2532 ταςG3588 λαμπαδαςG2985 καιG2532 τηνG3588 φωνηνG5456 τηςG3588 σαλπιγγοςG4536 καιG2532 τοG3588 οροςG3735 καπνιζονG2585.2 φοβηθεντες δεG5399 G1161 παςG3956 οG3588 λαοςG2992 εστησανG2476 μακροθενG3113 

 

(LXX)  Κα πς  λας ἑώρα τν φωνν κα τς λαμπδας κα τν φωνν τς σλπιγγος κα τ ρος τ καπνζον· φοβηθντες δ πς  λας στησαν μακρθεν. 

 

(Brenton)  And all the people perceived the thundering, and the flashes, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking; and all the people feared and stood afar off, 

 

والبشيتا من القرن الرابع

 

(Lamsa)  And all the people observed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking; and when the people saw all of this, they were afraid and they stood afar off. 

 

وايضا الفلجاتا للقديس جيروم من القرن الرابع 

 

(clVulgate)  Cunctus autem populus videbat voces et lampades, et sonitum buccinæ, montemque fumantem: et perterriti ac pavore concussi, steterunt procul, 

 

(Vulgate)  cunctus autem populus videbat voces et lampadas et sonitum bucinae montemque fumantem et perterriti ac pavore concussi steterunt procul 

 

والنسخ العبري

שמות 20:18 Hebrew OT: BHS (Consonants Only)
................................................................................ 
וכל־העם ראים את־הקולת ואת־הלפידם ואת קול השפר ואת־ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃
................................................................................ 
שמות 20:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
................................................................................ 
וְכָל־הָעָם֩ רֹאִ֨ים אֶת־הַקֹּולֹ֜ת וְאֶת־הַלַּפִּידִ֗ם וְאֵת֙ קֹ֣ול הַשֹּׁפָ֔ר וְאֶת־הָהָ֖ר עָשֵׁ֑ן וַיַּ֤רְא הָעָם֙ וַיָּנֻ֔עוּ וַיַּֽעַמְד֖וּ מֵֽרָחֹֽק׃
................................................................................ 
שמות 20:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
................................................................................ 
וכל־העם ראים את־הקולת ואת־הלפידם ואת קול השפר ואת־ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃
................................................................................ 
שמות 20:18 Hebrew OT: WLC (Consonants & Vowels)
................................................................................ 
וְכָל־הָעָם רֹאִים אֶת־הַקֹּולֹת וְאֶת־הַלַּפִּידִם וְאֵת קֹול הַשֹּׁפָר וְאֶת־הָהָר עָשֵׁן וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק׃
................................................................................ 
שמות 20:18 Hebrew OT: Aleppo Codex
................................................................................ 
יד וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק
................................................................................ 
שמות 20:18 Hebrew Bible
................................................................................ 
וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃ 

 

(IHOT+)  וכלH3605 And all  העםH5971 the people  ראיםH7200 saw  אתH853  הקולתH6963 the thunderings,  ואתH853  הלפידםH3940 and the lightnings,  ואתH853  קולH6963 and the noise  השׁפרH7782 of the trumpet,  ואתH853  ההרH2022 and the mountain  עשׁןH6226 smoking:  ויראH7200 saw  העםH5971 and when the people  וינעוH5128 they removed,  ויעמדוH5975 and stood  מרחק׃H7350 afar off.

 

(JPS)  (20:15) And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the horn, and the mountain smoking; and when the people saw it, they trembled, and stood afar off. 

 

وبالطبع مخطوطة اليبو ولننجراد 

وايضا مخطوطة قمران

4Q22 paleoExodus m: Col. XXI, Exodus 20:18–19a

20     20:18  [ ]העםֿ[ ] 

21     19a [ ה]ןֿ⸱​הראנו [ ] 

22     [אל]הינוקו]ל֯[ו ]שֿמענ֯[ו ] 

23     [ ] 

24     [ הז]את 

25     [ אל]הינו 

26     [ ]⸱​חי 

27     [ ]א֯שר 

28     [ א]שר 

 

فكل الادلة القدية تؤكد اصالة النص التقليدي 

 

اما عن السامرية 

في التواره السامرية لم يضيف وصية احدي عشر للوصايا العشر بل اضاف مقطع عن جبل جرزيم الذي جاء في تثنية 27: 4 في نسختهم لان جبل جرزيم مقدس عندهم بسبب قصه قديمة ملخصها 

يقول يوسيفوس في اثناء الرجوع من السبي أن منسى أخا يدوع رئيس الكهنة تزوج من ابنه شخص أجنبي يسمى سنبلط وأمره شيوخ أورشليم إما أن يطلق امرأته أو أنه لن يقترب من المذبح، وفكر منسى في طلاقها رغم أنها كانت عزيزة عنده، لكن أباها سنبلط وعد صهره أنه إذا احتفظ بزوجته ولم يطلقها فسيبني له هيكلًا ضدي له هيكلًا ضد هيكل أورشليم. ولقد وفي بوعده وبنى هيكل على جبل جرزيم, وكان هدا أصل الهيكل السامري. وإذا كان سنبلط هذا هو السامري الذي ذكر في سفر نحميا (4: 1 و 13: 28) والذي قاوم اليهود، فيكون تاريخ جرزيم السامري في عام 432 ق.م. وصارت العبادة في جرزيم صورة طبق الأصل من هيكل أورشليم.

ولقد هدم الهيكل بواسطة يوحنا هركانوس سنة 128 ق.م. وقد صار جبل جرزيم مقدسًا عند السامرين بسبب تشييد الهيكل عليه وكانوا يقولون أنه الوضع الذى ينبغى أن يسجد فيه ولذلك أشارت المرأة السامرية وردد إشارتها يسوع بقولهما "هذا الجبل" (يوحنا 4: 20 و 21) وكانت بئر يعقوب التي كانا يتحدثان عنها في سفح جبل جرزيم الذي يسمى الآن جبل الطور. 

ولقد إحتقر اليهود السامريين وأسموهم نجسين، بل كانوا يرفضون أن يقولوا إسم سامري على ألسنتهم. وكان السامريون لذلك يكرهون اليهود ويهاجمونهم إذا مروا في السامرة، لذلك كان مرور المسافرين اليهود في السامرة من الخطورة بمكان. وكان اليهود يقولون إن من يقبل سامرياً في بيته ويستضيفه وجب أن يذهب هذا اليهودي إلى السبي هو وبنيه. ومما زاد العداوة مع السامريين أن بعض السامرين دخلوا خلسة سنة 6ق.م. وألقوا عظاماً بشرية (وهي تعتبر نجاسة) داخل الهيكل ليغيظوا اليهود. ولكل هذا كان اليهود يعتبرون أن أكل السامريين كلحم الخنزير. فلا يأكلون أكلهم ولا يشترون منهم. وكانوا إذا أرادوا أن يشتموا أحداً قالوا عنه أنه سامري (يو48:8).

ولهذا السبب السامريين قدسوا جدا اسم جبل جرزيم فاضافا هذا المقطع الذي هو اصلا ماخوذ من تثنية 27 

 

والمقطع الذي اضافوه في خروج 20 

و تثنية 5

وهذا منقول من 

سفر التثنية 27

1 وَأَوْصَى مُوسَى وَشُيُوخُ إِسْرَائِيلَ الشَّعْبَ قَائِلاً: «احْفَظُوا جَمِيعَ الْوَصَايَا الَّتِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا الْيَوْمَ.
2 فَيَوْمَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، تُقِيمُ لِنَفْسِكَ حِجَارَةً كَبِيرَةً وَتَشِيدُهَا بِالشِّيدِ،

3 وَتَكْتُبُ عَلَيْهَا جَمِيعَ كَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ، حِينَ تَعْبُرُ لِكَيْ تَدْخُلَ الأَرْضَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، أَرْضًا تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلاً، كَمَا قَالَ لَكَ الرَّبُّ إِلهُ آبَائِكَ.

4 حِينَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ، تُقِيمُونَ هذِهِ الْحِجَارَةَ الَّتِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا الْيَوْمَ فِي جَبَلِ عِيبَالَ، وَتُكَلِّسُهَا بِالْكِلْسِ.

5 وَتَبْنِي هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ إِلهِكَ، مَذْبَحًا مِنْ حِجَارَةٍ لاَ تَرْفَعْ عَلَيْهَا حَدِيدًا.

6 مِنْ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ تَبْنِي مَذْبَحَ الرَّبِّ إِلهِكَ، وَتُصْعِدُ عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ إِلهِكَ.

7 وَتَذْبَحُ ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ، وَتَأْكُلُ هُنَاكَ وَتَفْرَحُ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ.

8 وَتَكْتُبُ عَلَى الْحِجَارَةِ جَمِيعَ كَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ نَقْشًا جَيِّدًا».

 

اذا تاكدنا من اصالة العدد وايضا فهمنا فكرة السامرية وفهمنا من اين اتت بالنص من الكتاب في اصحاح اخر فقط مع تغيير اسم الجبل الي جرزيم المقدس عندهم 

وارجوا الرجوع الي ملف 

هل بني يشوع المذبح علي جبل عيبال ام جبل جرزيم ؟ 

 

والمجد لله دائما